نکات گرامری مهم (Present Tense)

نکات گرامری مهم

در زبان انگلیسی فعل ها بر زمان گذشته، حال و یا آینده دلالت می کنند. در این مقاله به نکات گرامری مهم در بخش فعل های زمان حال می پردازیم:

 

۱- نکات گرامری  زمان حال ساده

 

قالب

 

I/ you/ we/ they He/ she/ it/ James
Positive I/ you/ we/ they + bare infinitive

We go to bed early.

He/ she/ it/ James + Verb – s/ es 
She goes to bed early.
Negative I/ you/ we/ they + do not + bare infinitive
Do not = don’t
They don’t go to bed early.
He/ she/ it/ James + does not + bare infinitive
Does not = doesn’t

James doesn’t go to bed early.
Question Do + I/ you/ we/ they + bare infinitive?
Do they go to bed early?
Does + he/ she/ it/ James + bare infinitive?
Does she go to bed early?

 

کاربرد زمان حال ساده

بیان عادت ها، برنامه های کاری و اتفاقات روزمره

 • She usually wakes up at 6 o’clock.

صحبت در مورد رخداد های عمومی

 • The Sun rises in the East

برای ارائه ی راهنمایی یا دستورالعمل

 • Don’t open that box. Throw it away.

صحبت در مورد چیزی که در آینده حتما اتفاق می افتد

 • The bus leaves at 8 pm. hurry up!

 

۲- نکات گرامری  زمان حال استمراری

 

قالب

 

Positive Subject + am/ is/ are + Verb – ING

She is writing to her grandma now.

Negative Subject + am/ is/ are + not + Verb – ING

Is not = isn’t

Are not = aren’t

She isn’t writing to her grandma now.

Question Am/ is/ are + Subject + Verb – ING?

Is she writing to her grandma now?

 

کاربرد زمان حال استمراری

صحبت در مورد چیزهایی که در همان لحظه در حال رخ دادن هستند

 • Don’t go out. It’s raining outside now.

صحبت در مورد چیزهایی که مدام تکرار می شوند

 • He’s always talking in class.

صحبت در مورد چیزهایی که برای آینده ی نزدیک برنامه ریزی شده اند

 • I am leaving for London tomorrow.

صحبت در مورد چیزهایی که در حال تغییر یا گسترش هستند

 • More and more English centers are mushrooming nowadays.

نکات گرامری

۳- نکات گرامری زمان حال کامل

 

قالب

 

Positive Subject + has/ have + Past Participle

Has = ‘s

Have = ‘ve

She’s done her homework.

Negative Subject + has/ have + not + Past Participle

She has not done her homework.

Question Has/ Have + Subject + Past Participle?

Has she done her homework?

 

کاربرد زمان حال کامل

صحبت در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده اند و تا زمان حاضر ادامه داشته اند

 • My parents have lived in England for 20 years.

صحبت در مورد چیزهایی که در گذشته و نه در زمان مشخصی اتفاق افتاده اند

 • My mom has gone to work.

صحبت در مورد چیزهایی که به تکرار در گذشته انجام داده ایم و هنوز هم انجام می دهیم

 • She has practiced the piano since she was 6.

صحبت در مورد تجربه ای که به زمان حال مربوط است

 • This is the most beautiful flower I have ever seen.

 

 

برای کسب آمادگی بیشتر در گرامر زبان انگلیسی می توانید در دوره های آموزشی اساتیدآنلاین شرکت کنید. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت https://asatideonline.com رفته یا با شماره 31319577-031 تماس حاصل فرمایید.

 

یک دیدگاه ارسال کنید

You have to agree to the comment policy.

 ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف همه دوره های آموزشی در بازی گردونه شانس
شانست رو امتحان کن!
close-image