نکات گرامری مهم (Present Tense)

نکات گرامری مهم

در زبان انگلیسی فعل ها بر زمان گذشته، حال و یا آینده دلالت می کنند. در این مقاله به نکات گرامری مهم در بخش فعل های زمان حال می پردازیم:

 

۱- نکات گرامری  زمان حال ساده

 

قالب

 

I/ you/ we/ theyHe/ she/ it/ James
PositiveI/ you/ we/ they + bare infinitive

We go to bed early.

He/ she/ it/ James + Verb – s/ es 
She goes to bed early.
NegativeI/ you/ we/ they + do not + bare infinitive
Do not = don’t
They don’t go to bed early.
He/ she/ it/ James + does not + bare infinitive
Does not = doesn’t

James doesn’t go to bed early.
QuestionDo + I/ you/ we/ they + bare infinitive?
Do they go to bed early?
Does + he/ she/ it/ James + bare infinitive?
Does she go to bed early?

 

کاربرد زمان حال ساده

بیان عادت ها، برنامه های کاری و اتفاقات روزمره

 • She usually wakes up at 6 o’clock.

صحبت در مورد رخداد های عمومی

 • The Sun rises in the East

برای ارائه ی راهنمایی یا دستورالعمل

 • Don’t open that box. Throw it away.

صحبت در مورد چیزی که در آینده حتما اتفاق می افتد

 • The bus leaves at 8 pm. hurry up!

 

۲- نکات گرامری  زمان حال استمراری

 

قالب

 

PositiveSubject + am/ is/ are + Verb – ING

She is writing to her grandma now.

NegativeSubject + am/ is/ are + not + Verb – ING

Is not = isn’t

Are not = aren’t

She isn’t writing to her grandma now.

QuestionAm/ is/ are + Subject + Verb – ING?

Is she writing to her grandma now?

 

کاربرد زمان حال استمراری

صحبت در مورد چیزهایی که در همان لحظه در حال رخ دادن هستند

 • Don’t go out. It’s raining outside now.

صحبت در مورد چیزهایی که مدام تکرار می شوند

 • He’s always talking in class.

صحبت در مورد چیزهایی که برای آینده ی نزدیک برنامه ریزی شده اند

 • I am leaving for London tomorrow.

صحبت در مورد چیزهایی که در حال تغییر یا گسترش هستند

 • More and more English centers are mushrooming nowadays.

نکات گرامری

۳- نکات گرامری زمان حال کامل

 

قالب

 

PositiveSubject + has/ have + Past Participle

Has = ‘s

Have = ‘ve

She’s done her homework.

NegativeSubject + has/ have + not + Past Participle

She has not done her homework.

QuestionHas/ Have + Subject + Past Participle?

Has she done her homework?

 

کاربرد زمان حال کامل

صحبت در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده اند و تا زمان حاضر ادامه داشته اند

 • My parents have lived in England for 20 years.

صحبت در مورد چیزهایی که در گذشته و نه در زمان مشخصی اتفاق افتاده اند

 • My mom has gone to work.

صحبت در مورد چیزهایی که به تکرار در گذشته انجام داده ایم و هنوز هم انجام می دهیم

 • She has practiced the piano since she was 6.

صحبت در مورد تجربه ای که به زمان حال مربوط است

 • This is the most beautiful flower I have ever seen.

 

 

برای کسب آمادگی بیشتر در گرامر زبان انگلیسی می توانید در دوره های آموزشی اساتیدآنلاین شرکت کنید. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت https://asatideonline.com رفته یا با شماره 31319577-031 تماس حاصل فرمایید.

 

نظر بدهید

You have to agree to the comment policy.

 ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف به مناسبت تولد اساتیدآنلاین
شانست رو امتحان کن!
close-image