نکات تست های گرامر آزمون های ملی زبان (قسمت اول)

نکات تست های گرامر

در این مجموعه مقالات به نکات تست های گرامر مربوط به آزمون های ملی زبان از جمله MSRT،  TOLIMO ، MHLE ، EPT ، MBA ، کنکور ارشد و زبان دکتری می پردازیم. دانستن این نکات شما را برای موفقیت در هرکدام از این آزمون ها آماده می کند.

در ابتدا به آموزش سوالات Wh دار در تست های گرامر آزمون های ملی زبان می پردازیم:

سوال های WH سوال هایی هستند که با WH شروع می شوند، مثل: what، when، where، who، whom، which، whose، why و how.

نکات تست های گرامر آزمون های ملی زبان

نکات تست های گرامر آزمون های ملی زبان (قسمت اول)

کلمات سوالی

کاربرد مثال

WHAT

سوال در مورد چیزها

?What are you doing –

?What do you think about the movie –

WHEN

سوال در مورد زمان

?When will the meeting start –

?When are you leaving –

WHERE

سوال در مورد مکان

?Where’s my bag –

?Where do you live –

WHO

سوال در مورد افراد

?Who do you love the most in your family –

?Who told you that story –

WHOM

سوال در مورد افراد

(مفعول فعل)

.Whom did you see in the morning?  I saw Mr. Mark, my English teacher –

.Whom was Jim talking to? He was talking to Jack, his new roommate –

WHICH

سوال در مورد گزینه ها

?Which one do you choose? The left or right –

?Of all the drinks in the menu, which one would you like –

WHOSE

سوال در مورد مالکیت

?Whose pencil is this? Is it yours –

?Whose books are these –

WHY

سوال در مورد دلیل ها و علت ها

.Why did it happen? I didn’t understand –

?Why is he crying –

HOW سوال در مورد روش و حالت

.How can you explain this problem? Please tell us –

?How can you get here –

چگونه یک سوال WH بپرسیم؟

۱- با افعال کمکی

?…WH-WORD + AUXILIARY + SUBJECT + MAIN VERB     

  • افعال کمکی، افعال اصلی نیستند.
  • افعال کمکی رایج شامل be، do و have می شود. بقیه ی آن ها will، shall، would، can، could، must، should، may، might و … می شود.

?What do you do for a living –

?Why should we read books –

?When is she coming –

۲- بدون افعال کمکی

?…WH-WORD + MAIN VERB     

 

?What happened to Peter –

.A bad accident happened to him today –

?Who won the game –

.Tio won the game –

?Who gave you this present –

.My cousin gave me this present –

شما می توانید با شرکت در دوره ی هیبریدی آنلاین برای کسب موفقیت در آزمون خود آماده شوید!

دوره های مناسب برای نکات تست های گرامر آزمون های زبان انگلیسی:

دوره هیبریدی آنلاین گرامر PTE

دوره هیبریدی آنلاین گرامر GRE

دوره هیبریدی آنلاین گرامر PTE

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت AsatideOnline.com رفته و یا با شماره 31319577-031 تماس حاصل فرمایید.

یک دیدگاه ارسال کنید

You have to agree to the comment policy.

 ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف همه دوره های آموزشی در بازی گردونه شانس
شانست رو امتحان کن!
close-image